جستجو ( 4655 فرصت شغلی )

نوع قرارداد

حقوق

سابقه کار

ساخت رزومه

عنوان آگهی جنسیت ساعت کاری جزئیات

جذب نیرو جذب نیرو

آقا یا خانم اداره کار

پرستار پرستار

خانم دو شیفته

کارگر ساده کارگر ساده

خانم اداره کار

کارگر ساده کارگر ساده

آقا اداره کار

جوشکار جوشکار

آقا اداره کار

کارشناس شیمی کاربردی کارشناس شیمی کاربردی

آقا یا خانم اداره کار

کارگر ساده کارگر ساده

آقا اداره کار

کارگر خدماتی کارگر خدماتی

آقا اداره کار

کارمند اداری کارمند اداری

آقا یا خانم اداره کار

کارگر ساده کارگر ساده

آقا اداره کار

فروشنده فروشنده

خانم اداره کار

کنترل کیفیت کنترل کیفیت

آقا یا خانم اداره کار

کارمند اداری کارمند اداری

آقا یا خانم اداره کار

وسطکار وسطکار

آقا یا خانم اداره کار

خیاط خیاط

آقا یا خانم اداره کار